Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARTYNA SOUL


§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca – Michał Makowski, ul. Chabrowa, nr 93/8, 81-079 Gdynia, figurujący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 5862165724 , REGON: 385937719, będący administratorem Serwisu martynasoul.com, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: martynasoulsklep@gmail.com
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług sprzedaży drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Martyna Soul Sklep;
 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod martynasoul.com/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy operatorem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: martynasoul.com/sklep i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji zamówienia.
 3. Sklep internetowy martynasoul.com/sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów.
 6. Sprzedawca zastrzega możliwość, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające
  z indywidualnych ustawień komputera danego Użytkownika (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 8. Wyłącznym właścicielem zdjęć prezentowanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie zamieszczonych w Sklepie zdjęć bez zgody Sprzedawcy. Treści zamieszczone w ramach sklepu (grafiki, layout, opisy produktów) są chronione prawami autorskimi i ich kopiowanie/rozpowszechnianie nie jest dozwolone, za wyjątkiem sytuacji gdy wprost przewidują to przepisy prawa.


§ 3
Wymogi techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego i składania w nim zamówień wymagane jest:
 • podłączenie do sieci internetowej,
 • posiadanie przez Użytkownika standardowej przeglądarki internetowej (np. Chrome, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • posiadanie aktywnego konta pocztowego e-mail.
 • przeglądarka plików .pdf,
 1. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.
 2. Produkt jest treścią cyfrową – do korzystania z niego potrzebne jest posiadanie przez Klienta odpowiednich środków technicznych właściwych dla formatu pliku (pdf)
 3. W razie wystąpienia problemów z uruchomieniem pliku, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem martynasoulsklep@gmail.com


§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


§ 5 Zamówienia

 1. Ceny wszystkich produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w złotych polskich.
  W przypadku produktów fizycznych podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
  W przypadku produktów elektronicznych takich jak e-booki (np. format PDF) koszt wysyłki jest bezpłatny.
 2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową martynasoul.com/sklep oraz drogą mailową.
 3. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór Przedmiotu, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności i dostawy, 4. potwierdzenie złożenia zamówienia, 5. płatność.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.


§ 6 Formy płatności

 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (przelewy24) lub przelewem na konto bankowe sklepu.


§ 7 Wysyłka

        W przypadku produktów elektronicznych takich jak e-booki (np. format PDF) wysyłka następuje za pośrednictwem internetu na adres e-mail podany przy zamówieniu.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Należy przesłać go na nasz adres wraz z dowodem zakupu. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Zwracający ponosi koszt przesyłki.
 2. Treści cyfrowe – np. ebooki, presety:

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. „Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta”.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Mogą Państwo również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


§ 9 Reklamacje

 1. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, a także stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: martynasoulshop@gmail.com
 4. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta.


§ 10
Dane osobowe

      Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej w stopce strony.

§ 11 Prawa autorskie

Wszelkie materiały (e-booki, presety, treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w sklepie MARTYNA SOUL w obrębie domeny: martynasoul.com są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
Zamknij